بازاريابی در دوران ركورد اقتصادی


در اين دوران واكنش شركت ها چطور است؟ و بهترين استراتژی بازاريابی چيست؟ 

این 10 قانون مهم را برای مواجه شدن با این دوران در یاد داشته باشید:

 

 

 

 

نگران نباشيد:

بيشتر شركت ها در دوران ركود هزينه های بازاريابی را قطع ميكنند. در حقيقت مصرف كنندگان عموماً به ندرت كم ميشوند و حتي فروش شما به سرعت كمي رشد را تحربه خواهد کرد و اين رشد معمولاً با نرخ تورم همراه است. حتی در برخی گروه كالاهای مصرفی فروش شما افزايش بيشتر از سطح انتظار را نشان خواهد داد.

 

هزينه های درستی را حذف كنيد:

اگر شما در شرايطی هستيد كه بايد هزينه ها را كم كنيد مطمئن شويد كه ليست درستی را حذف ميكنيد.
تحقيقی كه توسط PIMS  در شرايط ركود اقتصادی انجام شده است که طی آن عملكرد بيش از ١٠٠٠ شركت بررسی  و ديده شده است بعضی از هزينه های حذف شده مناسب تر از حذف ديگر هزينه هاست. به عنوان مثال آن دسته از شركت هايی كه هزينه توليد و هزينه های اجرايی را كم كرده اند عملكرد بهتری را نسبت به آن دسته از شركت هايی كه تمرکزشان را روی هزينه های كم اهميت گذاشته و آنها را حذف كردند، نشان داده اند. همچنین آن دسته از شركت هايی كه جهت كم كردن بودجه كيفيت را كاهش دادند يا بودجه بازاريابی را كم كرده اند و يا توسعه محصول جديد رو متوقف كردند در نهایت عملكرد ضعيفی ارائه کرده اند.
 

از هزينه تبلیغات زدن درآمد شما را كاهش خواهد داد:

البته كم كردن هزينه هاي تبليغات سريعترين راه است ولی در نظر داشته باشيد برای اين كار جريمه خواهيد شد! تحقيقات نشان داده است شركت هايی كه در دوران ركود اقتصادی تبليغات خود را كاهش مي دهند معمولا تا سال آينده حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد فروش و درامدشان افت خواهد كرد.
 

حذف هزينه های تبليغات در طولانی مدت به شما آسيب خواهد رساند:

تحقيقات نشان داده تبليغات، اثر بخشی طولانی روی فروش دارد و تا ٥ سال اثر تبليغ باقی خواهد ماند. و البته جبران حذف تبليغات نياز به زمان بسيار بيشتری دارد.
 

حذف هزينه های بازاريابی شركت شما را در ريسک قرار خواهد داد:

حذف هزينه های بازاريابی نه تنها فروش و سهم بازار شما رو با ركود مواجه ميكند بلكه بدون حمايت تبليغات، توزيع سخت تر به حالت قبل باقی خواهد ماند و فشار كم كردن هزينه ها پايدارتر می ماند.
 

ركود اقتصادی به صورت همزمان می تواند برای شما تهديد و فرصت باشد:

بدترين اتفاق در اين دوران اين است كه در زمانی كه بودجه های خود را كاهش ميدهيد رقيب شما بودجه خود را افزايش دهد! و اين راه می تواند كار شما را تمام كند. از طرف ديگر اگر شما شركت افزايش دهنده باشيد مي توانيد كار رقيب را تمام كنيد و اين يك فرصت است. اين دورانی است كه شما قدرت چانه زنی برای گرفتن فضاهای تبليغاتی خواهيد داشت و تعرفه ها معمولا افت ميكند و ROI شما از تبليغات رشد ميكند. 
در شرايطی كه شما با تعرفه های كمتری تبليغ ميكنيد و حضور رقبای شما در بازار كم است ميتوانيد سهم بازار خود را با هزينه بسيار كم افزايش دهيد و اين يك فرصت بی نظير است.
 

تعريف پروموشن در اين شرايط راه حل نيست:

درحاليكه شرايط اقتصادی سخت و پيچيده است و مصرف كنندگان به دنبال خريد بهتر هستند ممكن است گذاشتن يک پروموشن راه حل خوبی به نظر برسد ولی پروموشن به هر شكلی كه تعريف شده باشد در واقع پايين آوردن قيمت است.
 

برانگيختن احساسات بهترين راه تقويت برند شماست:

نكته كليدی در اين شرايط تعريف پروموشن تخفيف يا يكي بخر و يكی كادو بگير نيست بلكه برقراری رابطه بسيار قوی با احساسات و حمايت مصرف كننده ست. در شرايط سخت اقتصادی تحقيق صورت گرفته روی حدود ٨٠٠ مورد مطالعه كه توسط مركز جهانی تحقيقات تبليغات صورت گرفته نشان ميدهد زمانی كه پيام احساسی به مخاطب ميفرستيد بسيار اثربخش تر از پيام منطقی است.
 

شهرت:

در همان مطالعه نشان داده شده که اثر بخش ترين كمپين ها آنهايی هستند كه مصرف كننده را وادار به صحبت درباره برند و تبليغات آن ميكند. تبليغات دهان به دهان بهترين تقويت كننده است و برای رسيدن به اين مقصود شما بايد كاری خاص انجام دهيد.
 

قدرت يكپارچه سازی:

تشويق و تقويت بازاريابی دهان به دهان يكی از راه های ارزشمند بازاریابی است. ايجاد سينرژی بين كاناهای مختلف بازاريابی بسیار حائز اهميت است.
 
منبع: www.adweek.com
 

در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر ایران، ما در راهکارهای همراه می توانیم در بازمهندسی فرایندها و کمک به مدیریت هزینه هر چه بهتر و همچنین تدوین استراتژی بازاریابی و استفاده یکپارچه از ابزارهای بازریابی همراه شما باشیم. با ما در تماس باشید.