در ایران

  • بیش از 52 میلیون کاربر اینترنت
  • بیش از 50 میلیون تلفن هوشمند
  • بیش از 24 میلیون کاربر تلگرام
  • حدود 2 میلیارد بازدید پیام های تلگرام
  • ...